Cilt: 8 Sayı: 1 Mayıs-Haziran 2009 back
Konu Sayfa No
Ali Kahya Bölgesinde Birleştirilmiş Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Araştırmalarla Zemin İncelenmesi
Integrated Gological, Geophysical and Geotechnical Exploration For Site Characterization in Ali Kahya Region

Ali BOZKURT, Cengiz KURTULUŞ
1-17
İzmit Formasyonlu (ALt Triyas) Kumtaşlarının Fiziksel Özelliklerinin P- Dalga Hızı Ölçümleri İle Belirlenmesi
The Definition of Physical Properties of İzmit Formation (Low Triassic) Sandstones with P- Wave Velocity

Cengiz KURTULUŞ, Şerafeddin ÇAKIR
18-24
Sülfürlü Metalik Maden Sahalarının SP Çözümlerinin İncelenmesi
Examination of SP Solutions of Sulfureous Metalic Mining Fields

Metin AŞÇI, Özgür Kamil ŞAHİN, Cengiz KURTULUŞ
25-48
Alakırçay Melanjı İçinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri (GB Türkiye)
Geochemical and Petrographical Properties of Volcanic Rocks Cropping Out in the Alakırçay Melange

Ömer Faruk ÇELİK
49-60
Geyve Boğazı ve Pamukova Arasında Yer alan Granitoyitik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri
Geochemical and Petrographical Properties of Granioidic Rocks Located Between Geyve Gorge and Pamukova

Ömer Faruk ÇELİK, Ömer Feyzi GÜRER, İlknur ÖZ
61-75