Cilt: 7 Sayı: 2 Ekim-Kasım 2008 back
Konu Sayfa No
İzmit (KOCAELİ) Civarında Endüstrileşmenin Toprak Ağır Metal Derişimine Etkisi
Effect of Industrialization on Soil Heavy Metal Concenttarions in İzmit (KOCAELİ) Regions

Cafer ÖZKUL
1-9
Tuzla (İstanbul) İlçesi'nde jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Yöntemler ile Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Soil Characteristics Using Geological, Geophysics and Geotechnical Methods in Tuzla (İstanbul)

Cengiz KURTULUŞ, Ali BOZKURT, Cengiz Han DEMİRCİ
10-30
Karlıova Üçlü Ekleminde Koda Dalga Analizi
Coda Wave Analysis in Vicinity of Karliova Triple Junction

Fadime SERTÇELİK, İbrahim SERTÇELİK
31-37
Maden Aramalarında Birden Fazla Jeofizik Yöntemin Ters Çözümü
Joint Inversion of Geophysical Methods for Mine Surveys

Mehmet Onur MATARACIOĞLU, Metin AŞÇI
38-46
Manyetik Yöntemle Doğrultu Atımlı Fay Geometrisinin Ortaya Çıkarılması
Deducing the Geometry of Strike-Slip Faulting by Using Magnetic Method

Metin AŞÇI, Türker YAS, Mehmet Onur MATARACIOĞLU, Yeliz İŞCAN
47-61
Gürültü Etkilerinin Bulanık Mantık Temelli Bir Yöntemle Analizi
Analyzing  Effects of Noise Level by a Fuzzy Logic Based System

Nevcihan DURU,
Cengiz KURTULUŞ, Mücella CANBAY
62-75